GetFrameworkPath.FrameworkVersion20Path Vlastnost

Definice

Cesta k architektuře v 2.0, je-li k dispoziciPath to the v2.0 framework, if available

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ FrameworkVersion20Path { System::String ^ get(); };
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public string FrameworkVersion20Path { get; }
public string FrameworkVersion20Path { get; }
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.FrameworkVersion20Path : string
member this.FrameworkVersion20Path : string
Public ReadOnly Property FrameworkVersion20Path As String

Hodnota vlastnosti

String

Cesta ke složce, která obsahuje .NET Framework.NET Framework sestavení 2,0.The path of the folder that contains the .NET Framework.NET Framework 2.0 assemblies.

Atributy

Platí pro