GetFrameworkPath.FrameworkVersion461Path Vlastnost

Definice

Cesta k rozhraní v 4.6.1, je-li k dispoziciPath to the v4.6.1 framework, if available

public:
 property System::String ^ FrameworkVersion461Path { System::String ^ get(); };
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public string FrameworkVersion461Path { get; }
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.FrameworkVersion461Path : string
Public ReadOnly Property FrameworkVersion461Path As String

Hodnota vlastnosti

String
Atributy

Platí pro