GetFrameworkPath.FrameworkVersion462Path Vlastnost

Definice

Cesta k architektuře v 4.6.2, je-li k dispoziciPath to the v4.6.2 framework, if available

public:
 property System::String ^ FrameworkVersion462Path { System::String ^ get(); };
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public string FrameworkVersion462Path { get; }
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.FrameworkVersion462Path : string
Public ReadOnly Property FrameworkVersion462Path As String

Hodnota vlastnosti

String
Atributy

Platí pro