GetFrameworkPath.Path Vlastnost

Definice

Cesta k nejnovějšímu rozhraní bez ohledu na verzi, která se máPath to the latest framework, whatever version it happens to be

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ Path { System::String ^ get(); };
public:
 property System::String ^ Path { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public string Path { get; }
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public string Path { get; set; }
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.Path : string
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.Path : string with get, set
Public ReadOnly Property Path As String
Public Property Path As String

Hodnota vlastnosti

String

Cesta ke složce, která obsahuje nejnovější verzi .NET Framework.NET Framework sestavení.The path of the folder that contains the latest version of the .NET Framework.NET Framework assemblies.

Atributy

Platí pro