GetFrameworkPath Třída

Definice

Vrátí cesty k různým verzím rozhraní.Returns the paths to the various frameworks versions.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public ref class GetFrameworkPath : Microsoft::Build::Tasks::TaskExtension
public class GetFrameworkPath : Microsoft.Build.Tasks.TaskExtension
type GetFrameworkPath = class
    inherit TaskExtension
Public Class GetFrameworkPath
Inherits TaskExtension
Dědičnost
GetFrameworkPath

Konstruktory

GetFrameworkPath()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci GetFrameworkPath třídy.Initializes a new instance of the GetFrameworkPath class.

Vlastnosti

BuildEngine

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it.

(Zděděno od Task)
BuildEngine2

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it. Toto je vlastnost pohodlí, aby autoři úloh, které dědí z této třídy, nemuseli přetypovat hodnotu z IBuildEngine na IBuildEngine2.This is a convenience property so that task authors inheriting from this class do not have to cast the value from IBuildEngine to IBuildEngine2.

(Zděděno od Task)
BuildEngine3

Načte IBuildEngine3 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine3 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine4

Načte IBuildEngine4 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine4 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine5

Načte IBuildEngine5 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine5 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine6

Načte IBuildEngine6 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine6 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine7

Získá verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Gets the version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
FrameworkVersion11Path

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k architektuře v 1.1, je-li k dispoziciPath to the v1.1 framework, if available

FrameworkVersion20Path

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k architektuře v 2.0, je-li k dispoziciPath to the v2.0 framework, if available

FrameworkVersion30Path

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k architektuře v 3.0, je-li k dispoziciPath to the v3.0 framework, if available

FrameworkVersion35Path

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k rozhraní v 3.5, je-li k dispoziciPath to the v3.5 framework, if available

FrameworkVersion40Path

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k architektuře verze 4.0, je-li k dispoziciPath to the v4.0 framework, if available

FrameworkVersion451Path

Cesta k rozhraní v 4.5.1, je-li k dispoziciPath to the v4.5.1 framework, if available

FrameworkVersion452Path

Cesta k rozhraní v 4.5.2, je-li k dispoziciPath to the v4.5.2 framework, if available

FrameworkVersion45Path

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k rozhraní verze 4.5, je-li k dispoziciPath to the v4.5 framework, if available

FrameworkVersion461Path

Cesta k rozhraní v 4.6.1, je-li k dispoziciPath to the v4.6.1 framework, if available

FrameworkVersion462Path

Cesta k architektuře v 4.6.2, je-li k dispoziciPath to the v4.6.2 framework, if available

FrameworkVersion46Path

Cesta k rozhraní v 4.6, je-li k dispoziciPath to the v4.6 framework, if available

FrameworkVersion471Path

Cesta k architektuře v 4.7.1, je-li k dispoziciPath to the v4.7.1 framework, if available

FrameworkVersion472Path

Cesta k architektuře v 4.7.2, je-li k dispoziciPath to the v4.7.2 framework, if available

FrameworkVersion47Path

Cesta k rozhraní v 4.7, je-li k dispoziciPath to the v4.7 framework, if available

FrameworkVersion48Path

Cesta k rozhraní v 4,8, je-li k dispoziciPath to the v4.8 framework, if available

HelpKeywordPrefix

Získá nebo nastaví předponu používanou k vytváření klíčových slov v názvech prostředků v řetězci.Gets or sets the prefix used to compose help keywords from string resource names. Pokud úloha nemá klíčová slova, která jsou přidružená ke svým zprávám, může tuto vlastnost ignorovat nebo ji nastavit na hodnotu null.If a task does not have help keywords associated with its messages, it can ignore this property or set it to null. Pokud je předpona nastavena na prázdný řetězec, názvy prostředků řetězců budou použity jako klíčová slova help.If the prefix is set to an empty string, then string resource names will be used verbatim as help keywords. Příklad použití této předpony naleznete v metodě TaskLoggingHelper. LogErrorWithCodeFromResources (String, Object []).For an example of how this prefix is used, see the TaskLoggingHelper.LogErrorWithCodeFromResources(string, object[]) method.

(Zděděno od Task)
HostObject

Modul sestavení nastavuje tuto vlastnost, pokud má rozhraní IDE hostitele přidružený objekt hostitele s touto konkrétní úlohou.The build engine sets this property if the host IDE has associated a host object with this particular task.

(Zděděno od Task)
Log

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Načte instanci třídy TaskLoggingHelperExtension obsahující metody protokolování úloh.Gets an instance of a TaskLoggingHelperExtension class containing task logging methods.

(Zděděno od TaskExtension)
Path

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k nejnovějšímu rozhraní bez ohledu na verzi, která se máPath to the latest framework, whatever version it happens to be

TaskResources

Získá nebo nastaví prostředky specifické pro jazykovou verzi úlohy.Gets or sets the task's culture-specific resources. Odvozené třídy by měly registrovat své prostředky buď během konstrukce, nebo prostřednictvím této vlastnosti, pokud mají lokalizované řetězce.Derived classes should register their resources either during construction, or via this property, if they have localized strings.

(Zděděno od Task)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Execute()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Nedělá nic: getter dělá veškerou práci.Does nothing: getters do all the work

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro