ManagedCompiler.CheckHostObjectSupport(String, Boolean) Metoda

Definice

Zaprotokoluje zprávu, pokud zadaný parametr není podporován kompilátorem hostitele.Logs a message if the specified parameter is not supported by the host compiler.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 void CheckHostObjectSupport(System::String ^ parameterName, bool resultFromHostObjectSetOperation);
protected void CheckHostObjectSupport (string parameterName, bool resultFromHostObjectSetOperation);
member this.CheckHostObjectSupport : string * bool -> unit
Protected Sub CheckHostObjectSupport (parameterName As String, resultFromHostObjectSetOperation As Boolean)

Parametry

parameterName
String

Název parametru, který má být nastaven na kompilátor hostitele.The parameter name to set on the host compiler.

resultFromHostObjectSetOperation
Boolean

truePokud kompilátor hostitele podporuje parameterName ; v opačném případěfalsetrue if the host compiler supports parameterName; otherwise, false

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro