ManagedCompiler.KeyContainer Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název kontejneru kryptografických klíčů.Gets or sets the name of the cryptographic key container.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ KeyContainer { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string KeyContainer { get; set; }
member this.KeyContainer : string with get, set
Public Property KeyContainer As String

Hodnota vlastnosti

String

Název kontejneru kryptografických klíčů.The name of the cryptographic key container.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro