ManagedCompiler.MainEntryPoint Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví třídu nebo modul, který obsahuje hlavní vstupní bod.Gets or sets the class or module that contains the main entry point.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ MainEntryPoint { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string MainEntryPoint { get; set; }
member this.MainEntryPoint : string with get, set
Public Property MainEntryPoint As String

Hodnota vlastnosti

String

Třída nebo modul, který obsahuje hlavní vstupní bod.The class or module that contains the main entry point.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro