ManagedCompiler.UseAlternateCommandLineToolToExecute Metoda

Definice

Pokud byl v souboru projektu zadán alternativní název nástroje nebo cesta k nástroji, pak je tento nástroj použit spíše než kompilátor hostitele pro sestavení integrovaného vývojového prostředí (IDE).If an alternate tool name or tool path was specified in the project file, then that tool is used rather than the host compiler for integrated development environment (IDE) builds.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected public:
 virtual bool UseAlternateCommandLineToolToExecute();
protected internal virtual bool UseAlternateCommandLineToolToExecute ();
abstract member UseAlternateCommandLineToolToExecute : unit -> bool
override this.UseAlternateCommandLineToolToExecute : unit -> bool
Protected Friend Overridable Function UseAlternateCommandLineToolToExecute () As Boolean

Návraty

Boolean

falsePokud by měl být použit kompilátor hostitele; v opačném případě true .false if the host compiler should be used; otherwise, true.

Platí pro