ManagedCompiler.Win32Resource Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví soubor prostředku Win32 (. res), který se má vložit do výstupního souboru.Gets or sets a Win32 resource (.res) file to insert in the output file.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ Win32Resource { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Win32Resource { get; set; }
member this.Win32Resource : string with get, set
Public Property Win32Resource As String

Hodnota vlastnosti

String

Soubor prostředků Win32 (. res), který se má vložit do výstupního souboru.The Win32 resource (.res) file to insert in the output file.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro