ResolveManifestFiles.DeploymentManifestEntryPoint Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název manifestu nasazení.Gets or sets the name of the deployment manifest.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ DeploymentManifestEntryPoint { Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ get(); void set(Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ value); };
public Microsoft.Build.Framework.ITaskItem DeploymentManifestEntryPoint { get; set; }
member this.DeploymentManifestEntryPoint : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem with get, set
Public Property DeploymentManifestEntryPoint As ITaskItem

Hodnota vlastnosti

ITaskItem

Název manifestu nasazení jako vstupní bod.The deployment manifest name as an entry point.

Poznámky

Vstupním bodem manifestu nasazení je název manifestu nasazení, například Application.exe. manifest.The deployment manifest entry point is the name of the deployment manifest, such as Application.exe.manifest.

Platí pro