ResolveProjectBase.GetProjectItem(ITaskItem) Metoda

Definice

Pomocná metoda pro načítání jakýchkoli uložených v řetězci XML pro daný projektHelper method for retrieving whatever was stored in the XML string for the given project

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 System::String ^ GetProjectItem(Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ projectRef);
protected string GetProjectItem (Microsoft.Build.Framework.ITaskItem projectRef);
member this.GetProjectItem : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem -> string
Protected Function GetProjectItem (projectRef As ITaskItem) As String

Parametry

projectRef
ITaskItem

Odkaz na projekt, který obsahuje atribut GUID projektu.A project reference that contains a project GUID attribute.

Návraty

String

Obsah XML elementu projektu zadaného projektu.The XML contents of the project element of the specified project.

Platí pro