Vbc Třída

Definice

Implementuje úlohu Vbc .Implements the Vbc task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element Vbc v souboru projektu.Use the Vbc element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu Vbc Task.For usage and parameter information, see Vbc Task.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public ref class Vbc : Microsoft::Build::Tasks::ManagedCompiler
public class Vbc : Microsoft.Build.Tasks.ManagedCompiler
type Vbc = class
    inherit ManagedCompiler
Public Class Vbc
Inherits ManagedCompiler
Dědičnost

Konstruktory

Vbc()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci Vbc třídy.Initializes a new instance of the Vbc class.

Vlastnosti

AdditionalLibPaths

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví další složky, ve kterých budou hledána sestavení.Gets or sets the additional folders in which to look for assemblies.

(Zděděno od ManagedCompiler)
AddModules

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví moduly pro kompilátor, které mají být k dispozici pro projekt, který právě kompilujete.Gets or sets the modules for the compiler to make available to the project you are currently compiling.

(Zděděno od ManagedCompiler)
Bag

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá kolekci parametrů používaných odvozenou třídou Task.Gets the collection of parameters used by the derived task class.

(Zděděno od ToolTaskExtension)
BaseAddress

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví základní adresu knihovny DLL.Gets or sets the base address of the DLL.

BuildEngine

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it.

(Zděděno od Task)
BuildEngine2

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it. Toto je vlastnost pohodlí, aby autoři úloh, které dědí z této třídy, nemuseli přetypovat hodnotu z IBuildEngine na IBuildEngine2.This is a convenience property so that task authors inheriting from this class do not have to cast the value from IBuildEngine to IBuildEngine2.

(Zděděno od Task)
BuildEngine3

Načte IBuildEngine3 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine3 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine4

Načte IBuildEngine4 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine4 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine5

Načte IBuildEngine5 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine5 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine6

Načte IBuildEngine6 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine6 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine7

Získá verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Gets the version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
CodePage

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví znakovou stránku, která se má použít pro všechny soubory zdrojového kódu v kompilaci.Gets or sets the code page to use for all source code files in the compilation.

(Zděděno od ManagedCompiler)
DebugType

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví typ ladění.Gets or sets the debug type.

(Zděděno od ManagedCompiler)
DefineConstants

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví konstanty podmíněného kompilátoru.Gets or sets the conditional compiler constants.

(Zděděno od ManagedCompiler)
DelaySign

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli je veřejný klíč umístěný v sestavení.Gets or sets a value indicating whether the public key is placed in the assembly.

(Zděděno od ManagedCompiler)
DisabledWarnings

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví jedno nebo více upozornění pro potlačení, která jsou určena číselnou částí identifikátoru upozornění.Gets or sets one or more warnings to suppress that are specified by the numeric part of the warning identifier.

DocumentationFile

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Zapne zpracování komentářů k dokumentaci a získá nebo nastaví výstupní dokumentaci souboru XML.Turns on documentation comments processing and gets or sets the output documentation XML file.

EchoOff

Když se nastaví na true, předá/Q do cmd.exe příkazového řádku tak, aby příkazový řádek nezískal příkaz echo-Ed v STDOUT.When set to true, it passes /Q to the cmd.exe command line such that the command line does not get echo-ed on stdout

(Zděděno od ToolTask)
EmitDebugInformation

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli kompilátor generuje ladicí informace.Gets or sets a value indicating whether the compiler generates debugging information.

(Zděděno od ManagedCompiler)
EnvironmentOverride
Zastaralé.

Získá hodnotu přepsání cesty.Gets the Path override value.

(Zděděno od ToolTask)
EnvironmentVariables

Pole stejných párů oddělených proměnných prostředí, které by měly být předány do vytvořeného spustitelného souboru, kromě (nebo selektivního přepsání) normálního bloku prostředí.Array of equals-separated pairs of environment variables that should be passed to the spawned executable, in addition to (or selectively overriding) the regular environment block.

(Zděděno od ToolTask)
ErrorReport

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získává nebo nastavuje řetězcovou hodnotu, která určuje, jak bude úkol hlásit vnitřní chyby kompilátoru.Gets or sets a string value that specifies how the task will report internal compiler errors.

ExitCode

Návratový kód vytvořeného procesu.The return code of the spawned process. Pokud úloha nahlásila chyby, ale proces měl ukončovací kód 0 (úspěch), nastaví se hodnota-1.If the task logged any errors, but the process had an exit code of 0 (success), this will be set to -1.

(Zděděno od ToolTask)
FileAlignment

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu označující, kde se mají zarovnat oddíly výstupního souboru.Gets or sets a value indicating where to align the sections of the output file.

(Zděděno od ManagedCompiler)
GenerateDocumentation

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, jestli se mají zpracovat dokumentační komentáře k souboru XML.Gets or sets a Boolean value that specifies whether to process documentation comments to an XML file.

HasLoggedErrors

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Bez ohledu na to, jestli tento ToolTaskExtension – zaznamenal nějaké chybyWhether this ToolTaskExtension has logged any errors

(Zděděno od ToolTaskExtension)
HelpKeywordPrefix

Získá nebo nastaví předponu používanou k vytváření klíčových slov v názvech prostředků v řetězci.Gets or sets the prefix used to compose help keywords from string resource names. Pokud úloha nemá klíčová slova, která jsou přidružená ke svým zprávám, může tuto vlastnost ignorovat nebo ji nastavit na hodnotu null.If a task does not have help keywords associated with its messages, it can ignore this property or set it to null. Pokud je předpona nastavena na prázdný řetězec, názvy prostředků řetězců budou použity jako klíčová slova help.If the prefix is set to an empty string, then string resource names will be used verbatim as help keywords. Příklad použití této předpony naleznete v metodě TaskLoggingHelper. LogErrorWithCodeFromResources (String, Object []).For an example of how this prefix is used, see the TaskLoggingHelper.LogErrorWithCodeFromResources(string, object[]) method.

(Zděděno od Task)
HighEntropyVA

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví atribut HighEntropyVA.Gets or sets the HighEntropyVA attribute.

(Zděděno od ManagedCompiler)
HostCompilerSupportsAllParameters

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli kompilátor hostitele podporuje všechny parametry úlohy.Gets or sets a value indicating whether the host compiler supports all task parameters.

(Zděděno od ManagedCompiler)
HostObject

Modul sestavení nastavuje tuto vlastnost, pokud má rozhraní IDE hostitele přidružený objekt hostitele s touto konkrétní úlohou.The build engine sets this property if the host IDE has associated a host object with this particular task.

(Zděděno od Task)
Imports

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví kolekce položek, ze kterých se mají importovat obory názvů.Gets or sets the item collections to import namespaces from.

KeyContainer

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví název kontejneru kryptografických klíčů.Gets or sets the name of the cryptographic key container.

(Zděděno od ManagedCompiler)
KeyFile

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví název souboru obsahujícího kryptografický klíč.Gets or sets the file name containing the cryptographic key.

(Zděděno od ManagedCompiler)
LangVersion

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví jazykovou verzi.Gets or sets the language version.

LinkResources

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví .NET Framework.NET Framework soubory prostředků, které mají být propojeny s výstupním souborem.Gets or sets the .NET Framework.NET Framework resource files to link to the output file.

(Zděděno od ManagedCompiler)
Log

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Načte instanci třídy TaskLoggingHelperExtension obsahující metody protokolování úloh.Gets an instance of a TaskLoggingHelperExtension class containing task logging methods.

(Zděděno od ToolTaskExtension)
LogStandardErrorAsError

Měly by se všechny zprávy přijaté do standardního streamu chyb zaprotokolovat jako chyby.Should ALL messages received on the standard error stream be logged as errors.

(Zděděno od ToolTask)
MainEntryPoint

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví třídu nebo modul, který obsahuje hlavní vstupní bod.Gets or sets the class or module that contains the main entry point.

(Zděděno od ManagedCompiler)
ModuleAssemblyName

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví název sestavení, jehož součástí bude tento modul.Gets or sets the name of the assembly that this module will be a part of.

NoConfig

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli má kompilátor používat výchozí soubor odezvy.Gets or sets a value indicating whether the compiler should use the default response file.

(Zděděno od ManagedCompiler)
NoLogo

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli se mají potlačit informace v hlavičce kompilátoru.Gets or sets a value indicating whether to suppress the compiler banner information.

(Zděděno od ManagedCompiler)
NoStandardLib

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, zda by kompilátor neměl odkazovat na standardní knihovny.Gets or sets a Boolean value that specifies whether the compiler should not reference the standard libraries.

NoVBRuntimeReference

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, zda má být kompilátor zkompilován bez odkazu na knihovnu modulu runtime Visual Basic.Gets or sets a Boolean value that specifies whether the compiler should compile without a reference to the Visual Basic Runtime Library.

NoWarnings

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, zda bude úkol potlačit všechna upozornění.Gets or sets a Boolean value that specifies whether the task will suppress all warnings.

NoWin32Manifest

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, jestli se pro aplikaci vygeneruje externí manifest řízení uživatelských účtů.Gets or sets a Boolean value that specifies whether an external UAC manifest is generated for the application.

(Zděděno od ManagedCompiler)
Optimize

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli se mají povolit optimalizace kompilátoru.Gets or sets a value indicating whether to enable compiler optimizations.

(Zděděno od ManagedCompiler)
OptionCompare

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získává nebo nastavuje řetězcovou hodnotu, která určuje, jak se provádí porovnávání řetězců.Gets or sets a string value that specifies how string comparisons are made.

OptionExplicit

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, zda je požadována explicitní deklarace proměnných.Gets or sets a Boolean value that specifies whether explicit declaration of variables is required.

OptionInfer

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, jestli se má použít odvození místního typu v deklaracích proměnných.Gets or sets a Boolean value that specifies whether to use local type inference in variable declarations.

OptionStrict

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, jestli úloha vynutila striktní sémantiku typu pro omezení implicitních převodů typu.Gets or sets a Boolean value that specifies whether the task enforces strict type semantics to restrict implicit type conversions.

OptionStrictType

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu OptionStrict Vlastnosti.Gets or sets a value for the OptionStrict property. V současné době může být hodnota nastavena na "Custom" a určuje, zda úloha generuje upozornění pro implicitní zužující převody typů.Currently, the value can be set to "custom" and specifies whether the task generates warnings for implicit narrowing type conversions.

OutputAssembly

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví název výstupního souboru.Gets or sets the name of the output file.

(Zděděno od ManagedCompiler)
PdbFile

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k. Soubor PDB.The path to the .Pdb file.

Platform

Získá nebo nastaví platformu procesoru, na kterou má výstupní soubor cílit.Gets or sets the processor platform to be targeted by the output file.

Platform

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví atribut platformy.Gets or sets the Platform attribute.

(Zděděno od ManagedCompiler)
Prefer32Bit

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví atribut Prefer32Bit.Gets or sets the Prefer32Bit attribute.

(Zděděno od ManagedCompiler)
References

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví položky, ze kterých bude kompilátor importovat informace o veřejném typu.Gets or sets the items from which the compiler will import public type information.

(Zděděno od ManagedCompiler)
RemoveIntegerChecks

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, jestli se mají zakázat kontroly chyb přetečení celých čísel.Gets or sets a Boolean value that specifies whether to disable integer overflow error checks.

Resources

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví .NET Framework.NET Framework prostředky, které mají být vloženy do výstupního souboru.Gets or sets the .NET Framework.NET Framework resources to embed in the output file.

(Zděděno od ManagedCompiler)
ResponseFileEncoding

Přepsatelné vlastnosti určující kódování souboru odpovědí, UTF8 ve výchozím nastavení.Overridable property specifying the encoding of the response file, UTF8 by default

(Zděděno od ToolTask)
ResponseFiles

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví odpovědi na soubory, které obsahují příkazy pro úlohu.Gets or sets the response files that contain commands for the task.

(Zděděno od ManagedCompiler)
RootNamespace

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví kořenový obor názvů pro všechny deklarace typů.Gets or sets the root namespace for all type declarations.

SdkPath

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví umístění mscorlib.dll a microsoft.visualbasic.dll.Gets or sets the location of mscorlib.dll and microsoft.visualbasic.dll.

Sources

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví zdrojové soubory, které se mají kompilovat.Gets or sets the source files to compile.

(Zděděno od ManagedCompiler)
StandardErrorEncoding

Přepsatelné vlastnosti určující kódování zachyceného standardního chybového proudu úlohyOverridable property specifying the encoding of the captured task standard error stream

(Zděděno od ToolTask)
StandardErrorImportance

Parametr úlohy: důležitost, se kterou se má protokolovat text ze standardního streamu chyb.Task Parameter: Importance with which to log text from the standard error stream.

(Zděděno od ToolTask)
StandardErrorImportanceToUse

Skutečná důležitost, na které budou protokolovány standardní chybové zprávy.The actual importance at which standard error messages will be logged.

(Zděděno od ToolTask)
StandardErrorLoggingImportance

Důležitost, se kterou chcete protokolovat text ze standardního streamu chyb.Importance with which to log text from the standard error stream.

(Zděděno od ToolTask)
StandardOutputEncoding

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví kódování zachyceného standardního výstupního streamu úlohy.Gets or sets the encoding of the captured task standard output stream.

(Zděděno od ManagedCompiler)
StandardOutputImportance

Parametr úlohy: důležitost, se kterou se má protokolovat text z standardního výstupního proudu.Task Parameter: Importance with which to log text from the standard out stream.

(Zděděno od ToolTask)
StandardOutputImportanceToUse

Skutečná důležitost, se kterou se budou protokolovat standardní zprávy.The actual importance at which standard out messages will be logged.

(Zděděno od ToolTask)
StandardOutputLoggingImportance

Důležitost, se kterou chcete protokolovat text v rámci standardního výstupního proudu.Importance with which to log text from in the standard out stream.

(Zděděno od ToolTask)
SubsystemVersion

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu atributu SubsystemVersion.Gets or sets the SubsystemVersion attribute value.

(Zděděno od ManagedCompiler)
TargetCompactFramework

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, zda se má cílit na .NET Compact Framework.NET Compact Framework .Gets or sets a Boolean value that specifies whether to target the .NET Compact Framework.NET Compact Framework.

TargetType

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví formát souboru výstupního souboru.Gets or sets the file format of the output file.

(Zděděno od ManagedCompiler)
TaskProcessTerminationTimeout

Časový limit čekání na ukončení úkolu před jeho zrušením.A timeout to wait for a task to terminate before killing it. V milisekundách.In milliseconds.

(Zděděno od ToolTask)
TaskResources

Získá nebo nastaví prostředky specifické pro jazykovou verzi úlohy.Gets or sets the task's culture-specific resources. Odvozené třídy by měly registrovat své prostředky buď během konstrukce, nebo prostřednictvím této vlastnosti, pokud mají lokalizované řetězce.Derived classes should register their resources either during construction, or via this property, if they have localized strings.

(Zděděno od Task)
Timeout

Viditelná vlastnost projektu, která umožňuje uživateli zadat dobu, po jejímž uplynutí je ukončen spustitelný soubor úlohy.Project visible property that allows the user to specify an amount of time after which the task executable is terminated.

(Zděděno od ToolTask)
ToolCanceled

Používá se k signalizaci, když se nástroj zruší.Used to signal when a tool has been cancelled.

(Zděděno od ToolTask)
ToolExe

Projekty mohou tuto hodnotu nastavit, aby potlačily nástroje úkolu.Projects may set this to override a task's ToolName. Úkoly mohou tuto úlohu přepsat, aby se zabránilo tomu.Tasks may override this to prevent that.

(Zděděno od ToolTask)
ToolName

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá název spustitelného souboru nástroje (vbc.exe).Gets the name of the tool executable file (vbc.exe).

ToolPath

Vlastnost Visible projektu umožňuje uživateli přepsat cestu ke spustitelnému souboru.Project-visible property allows the user to override the path to the executable.

(Zděděno od ToolTask)
TreatWarningsAsErrors

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli jsou upozornění považovat za chyby.Gets or sets a value indicating whether warnings are treated as errors.

(Zděděno od ManagedCompiler)
UseCommandProcessor

Pokud je nastavena hodnota true, úloha nástroje vytvoří dávkový soubor pro příkazový řádek a provede jej pomocí příkazového procesoru namísto provedení příkazu přímo.When set to true, the tool task will create a batch file for the command-line and execute that using the command-processor, rather than executing the command directly.

(Zděděno od ToolTask)
UsedCommandLineTool

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Bez ohledu na to, zda byl vyvolán kompilátor příkazového řádku, místo kompilátoru objektu hostitele.Whether the command line compiler was invoked, instead of the host object compiler.

(Zděděno od ManagedCompiler)
UseHostCompilerIfAvailable

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která určuje, zda se má použít objekt kompilátoru v procesu, je-li k dispozici.Gets or sets a Boolean value that specifies whether to use the in-process compiler object, if available. Používáno pouze v aplikaci Visual Studio.Used only by Visual Studio.

UseNewLineSeparatorInResponseFile

Když je nastaveno na hodnotu true, soubor odezvy bude používat nové řádky místo mezer k oddělení argumentů.When set to true, the response file will use new lines instead of spaces to separate arguments.

(Zděděno od ToolTaskExtension)
Utf8Output

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli je výstup kompilátoru protokoloval pomocí kódování UTF-8.Gets or sets a value indicating whether compiler output is logged using UTF-8 encoding.

(Zděděno od ManagedCompiler)
VBRuntime

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, jestli se má kompilovat s výchozím Visual Basic runtime.Specifies whether to compile with the default Visual Basic runtime.

VBRuntimePath

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Cesta k modulu runtime Visual Basic, který se má použítThe path to the Visual Basic runtime to use.

Verbosity

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví podrobnost pro výstup kompilátoru, což může být tiché, normálnínebo podrobné.Gets or sets the verbosity of the compiler's output, which can be Quiet, Normal, or Verbose.

WarningsAsErrors

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví seznam upozornění, která mají být považována za chyby.Gets or sets a list of warnings to treat as errors.

WarningsNotAsErrors

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví seznam upozornění, která nejsou považována za chyby.Gets or sets a list of warnings that are not treated as errors.

Win32Icon

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví název souboru ikony.Gets or sets the icon file name.

(Zděděno od ManagedCompiler)
Win32Manifest

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví manifest Win32.Gets or sets the Win32 manifest.

(Zděděno od ManagedCompiler)
Win32Resource

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví soubor prostředku Win32 (. res), který se má vložit do výstupního souboru.Gets or sets a Win32 resource (.res) file to insert in the output file.

(Zděděno od ManagedCompiler)
YieldDuringToolExecution

Při nastavení na hodnotu true bude tato úloha při provádění úlohy vracet uzel.When set to true, this task will yield the node when its task is executing.

(Zděděno od ToolTask)

Metody

AddCommandLineCommands(CommandLineBuilderExtension)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje argumenty příkazového řádku, které musí nástroj příkazového řádku spustit přímo z příkazového řádku, a ne ze souboru odpovědí.Generates command line arguments that the command line tool must run directly from the command line and not from a response file.

(Zděděno od ManagedCompiler)
AddResponseFileCommands(CommandLineBuilderExtension)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Vyplní zadaný commandLine parametr přepínači a dalšími informacemi, které mohou přejít do souboru odpovědí.Fills the specified commandLine parameter with switches and other information that can go into a response file.

AdjustCommandsForOperatingSystem(String)

Nahraďte zpětná lomítka pomocí oddělovačů cest specifických pro operační systém, s výjimkou případů, kdy je pravděpodobná zpětné lomítko.Replace backslashes with OS-specific path separators, except when likely that the backslash is intentional.

(Zděděno od ToolTask)
CallHostObjectToExecute()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Zkompiluje projekt prostřednictvím objektu hostitele.Compiles the project through the host object.

Cancel()

Zruší proces, který úlohu spouští, a požádá ho, aby se krátce zavřel, a pak po krátké době vynutí ukončení.Cancels the process executing the task by asking it to close nicely, then after a short period, forcing termination.

(Zděděno od ToolTask)
CheckAllReferencesExistOnDisk()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Ověřuje, že všechny zadané odkazy existují na disku.Verifies that all specified references exist on disk.

(Zděděno od ManagedCompiler)
CheckHostObjectSupport(String, Boolean)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Zaprotokoluje zprávu, pokud zadaný parametr není podporován kompilátorem hostitele.Logs a message if the specified parameter is not supported by the host compiler.

(Zděděno od ManagedCompiler)
DeleteTempFile(String)

Odstraňte dočasný soubor.Delete temporary file. Pokud odstranění z nějakého důvodu selže (např. soubor uzamčen antivirovým programem), volání nevyvolá výjimku.If the delete fails for some reason (e.g. file locked by anti-virus) then the call will not throw an exception. Místo toho bude zaznamenáno upozornění, ale sestavení selže.Instead a warning will be logged, but the build will not fail.

(Zděděno od ToolTask)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Execute()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Potlačit provedení, aby můžeme přesunout soubor PDB, pokud potřebujeme po dokončení kompilátoru.Override Execute so that we can move the PDB file, if we need to, after the compiler is done.

Execute()

Tato metoda vyvolá nástroj se zadanými parametry.This method invokes the tool with the given parameters.

(Zděděno od ToolTask)
ExecuteTool(String, String, String)

Zapisuje dočasnou odpověď soubor a prostředí – spustí požadovaný nástroj.Writes out a temporary response file and shell-executes the tool requested. Povoluje souběžné protokolování výstupu nástroje.Enables concurrent logging of the output of the tool.

(Zděděno od ToolTask)
GenerateCommandLineCommands()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí řetězec s těmito přepínači a dalšími informacemi, které nemohou přejít do souboru odpovědí a musí jít přímo do příkazového řádku.Returns a string with those switches and other information that can't go into a response file and must go directly onto the command line. Volá se po ValidateParameters a SkipTaskExecution.Called after ValidateParameters and SkipTaskExecution

(Zděděno od ToolTaskExtension)
GenerateFullPathToTool()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí úplnou cestu k souboru nástroje.Returns the full file path of the tool.

GenerateResponseFileCommands()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí přepínač příkazového řádku používaný spustitelným souborem nástroje k určení souboru odpovědí, který bude volán pouze v případě, že úloha vrátila neprázdný řetězec z GetResponseFileCommands, který je volán po ValidateParameters, SkipTaskExecution a GetResponseFileCommandsReturns the command line switch used by the tool executable to specify the response file Will only be called if the task returned a non empty string from GetResponseFileCommands Called after ValidateParameters, SkipTaskExecution and GetResponseFileCommands

(Zděděno od ToolTaskExtension)
GetBoolParameterWithDefault(String, Boolean)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá parametr bool a vrátí výchozí hodnotu, pokud není přítomen v zatřiďovací tabulce.Get a bool parameter and return a default if its not present in the hash table.

(Zděděno od ToolTaskExtension)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetIntParameterWithDefault(String, Int32)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá parametr int a vrátí výchozí hodnotu, pokud není přítomen v zatřiďovací tabulce.Get an int parameter and return a default if its not present in the hash table.

(Zděděno od ToolTaskExtension)
GetProcessStartInfo(String, String, String)

Inicializuje informace požadované k vytvoření procesu, který spouští nástroj.Initializes the information required to spawn the process executing the tool.

(Zděděno od ToolTask)
GetResponseFileSwitch(String)

Vrátí přepínač příkazového řádku používaný spustitelným souborem nástroje k určení souboru odpovědí.Returns the command line switch used by the tool executable to specify the response file. Bude volána pouze v případě, že úloha vrátila neprázdný řetězec z GetResponseFileCommands, který je volán po ValidateParameters, SkipTaskExecution a GetResponseFileCommandsWill only be called if the task returned a non empty string from GetResponseFileCommands Called after ValidateParameters, SkipTaskExecution and GetResponseFileCommands

(Zděděno od ToolTask)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetWorkingDirectory()

Získá pracovní adresář, který má být použit pro daný proces.Gets the working directory to use for the process. By měla vracet hodnotu null, pokud má ToolTask použít aktuální adresář.Should return null if ToolTask should use the current directory.

(Zděděno od ToolTask)
HandleTaskExecutionErrors()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Zpracovává návratový kód z kompilátoru.Handles the return code from the compiler.

(Zděděno od ManagedCompiler)
InitializeHostObject()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí hodnotu stavu inicializace objektu hostitele, která indikuje, co by mělo být další akce.Returns a host object initialization status value that indicates what the next action should be.

ListHasNoDuplicateItems(ITaskItem[], String)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda existují v zadaném parametru úlohy nějaké duplicitní položky.Determines if any duplicate items exist in the specified task parameter.

(Zděděno od ManagedCompiler)
LogEventsFromTextOutput(String, MessageImportance)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Tato metoda zachycuje řádky, které mají být zaznamenávány z STDOUT z VBC.This method intercepts the lines to be logged coming from STDOUT from VBC.

LogEventsFromTextOutput(String, MessageImportance)

Volá metodu v TaskLoggingHelper k analýze jednoho řádku textu, aby se zobrazily chyby nebo varování v kanonickém formátu.Calls a method on the TaskLoggingHelper to parse a single line of text to see if there are any errors or warnings in canonical format. To může v případě potřeby přepsat odvozenou třídou.This can be overridden by the derived class if necessary.

(Zděděno od ToolTask)
LogPathToTool(String, String)

Zaznamená název nástroje a cestu, ze které se spouští.Logs the tool name and the path from where it is being run.

(Zděděno od ToolTask)
LogToolCommand(String)

Zaznamená vlastní příkazový řádek, který se má spustit (nebo co úkol chce zobrazit v protokolu).Logs the actual command line about to be executed (or what the task wants the log to show)

(Zděděno od ToolTask)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ProcessStarted()

Přepsatelné funkce volané za Start() v ExecuteTool(String, String, String)Overridable function called after Start() in ExecuteTool(String, String, String)

(Zděděno od ToolTask)
ResponseFileEscape(String)

Přepsatelné metody pro řídicí obsah souboru odpovědíOverridable method to escape content of the response file

(Zděděno od ToolTask)
SkipTaskExecution()

Vrátí hodnotu true, pokud není nutné provedení úlohy.Returns true if task execution is not necessary. Spuštěno po ValidateParametersExecuted after ValidateParameters

(Zděděno od ToolTask)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
UseAlternateCommandLineToolToExecute()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Pokud byl v souboru projektu zadán alternativní název nástroje nebo cesta k nástroji, pak je tento nástroj použit spíše než kompilátor hostitele pro sestavení integrovaného vývojového prostředí (IDE).If an alternate tool name or tool path was specified in the project file, then that tool is used rather than the host compiler for integrated development environment (IDE) builds.

(Zděděno od ManagedCompiler)
ValidateParameters()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Ověřuje vstupní parametry a protokoluje případné chyby nebo varování.Validates input parameters and logs errors or warnings, if any. Vrátí logickou hodnotu, která označuje, zda má pokračovat spuštění úlohy.Returns a Boolean value that indicates whether task execution should proceed.

Platí pro