WriteCodeFragment Třída

Definice

Vygeneruje dočasný soubor kódu se zadaným fragmentem generovaného kódu.Generates a temporary code file with the specified generated code fragment. Neodstraní soubor.Does not delete the file.

public ref class WriteCodeFragment : Microsoft::Build::Tasks::TaskExtension
public class WriteCodeFragment : Microsoft.Build.Tasks.TaskExtension
type WriteCodeFragment = class
    inherit TaskExtension
Public Class WriteCodeFragment
Inherits TaskExtension
Dědičnost
WriteCodeFragment

Konstruktory

WriteCodeFragment()

Vytvoří dočasný soubor kódu se zadaným fragmentem generovaného kódu.Creates a temporary code file with the specified generated code fragment.

Vlastnosti

AssemblyAttributes

Popis atributů, které mají být zapsány.Description of attributes to write. Položka include je úplný název typu atributu.Item include is the full type name of the attribute. Například "System. AssemblyVersionAttribute".For example, "System.AssemblyVersionAttribute". Každá část metadat je pár název-hodnota parametru, který musí být typu System. String.Each piece of metadata is the name-value pair of a parameter, which must be of type System.String. Některé atributy umožňují pouze argumenty pozičního konstruktoru nebo uživatel je může pouze upřednostňovat.Some attributes only allow positional constructor arguments, or the user may just prefer them. Chcete-li je nastavit, použijte názvy metadat například "_Parameter1", "_Parameter2" atd. Pokud je index parametru přeskočen, jedná se o chybu.To set those, use metadata names like "_Parameter1", "_Parameter2" etc. If a parameter index is skipped, it's an error.

BuildEngine

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it.

(Zděděno od Task)
BuildEngine2

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it. Toto je vlastnost pohodlí, aby autoři úloh, které dědí z této třídy, nemuseli přetypovat hodnotu z IBuildEngine na IBuildEngine2.This is a convenience property so that task authors inheriting from this class do not have to cast the value from IBuildEngine to IBuildEngine2.

(Zděděno od Task)
BuildEngine3

Načte IBuildEngine3 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine3 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine4

Načte IBuildEngine4 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine4 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine5

Načte IBuildEngine5 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine5 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine6

Načte IBuildEngine6 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine6 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine7

Získá verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Gets the version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
HelpKeywordPrefix

Získá nebo nastaví předponu používanou k vytváření klíčových slov v názvech prostředků v řetězci.Gets or sets the prefix used to compose help keywords from string resource names. Pokud úloha nemá klíčová slova, která jsou přidružená ke svým zprávám, může tuto vlastnost ignorovat nebo ji nastavit na hodnotu null.If a task does not have help keywords associated with its messages, it can ignore this property or set it to null. Pokud je předpona nastavena na prázdný řetězec, názvy prostředků řetězců budou použity jako klíčová slova help.If the prefix is set to an empty string, then string resource names will be used verbatim as help keywords. Příklad použití této předpony naleznete v metodě TaskLoggingHelper. LogErrorWithCodeFromResources (String, Object []).For an example of how this prefix is used, see the TaskLoggingHelper.LogErrorWithCodeFromResources(string, object[]) method.

(Zděděno od Task)
HostObject

Modul sestavení nastavuje tuto vlastnost, pokud má rozhraní IDE hostitele přidružený objekt hostitele s touto konkrétní úlohou.The build engine sets this property if the host IDE has associated a host object with this particular task.

(Zděděno od Task)
Language

Jazyk kódu, který se má vygenerovatLanguage of code to generate. Název jazyka může být libovolný jazyk, pro který je k dispozici zprostředkovatel CodeDom.Language name can be any language for which a CodeDom provider is available. Například "C#", "VisualBasic".For example, "C#", "VisualBasic". Vygenerovaný soubor bude mít pro tento jazyk výchozí příponu.Emitted file will have the default extension for that language.

Log

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Načte instanci třídy TaskLoggingHelperExtension obsahující metody protokolování úloh.Gets an instance of a TaskLoggingHelperExtension class containing task logging methods.

(Zděděno od TaskExtension)
OutputDirectory

Cílová složka pro vygenerovaný kód.Destination folder for the generated code. Obvykle se jedná o mezilehlé složky.Typically the intermediate folder.

OutputFile

Cesta k souboru, který se vygeneroval.The path to the file that was generated. Pokud je tato nastavení a název souboru, bude cílová složka předcházet.If this is set, and a file name, the destination folder will be prepended. Pokud je tato nastavení nastavena na root, bude cílová složka ignorována.If this is set, and is rooted, the destination folder will be ignored. Pokud tato možnost není nastavena, bude použita cílová složka, bude použit libovolný název souboru a výchozí rozšíření pro vybraný jazyk.If this is not set, the destination folder will be used, an arbitrary file name will be used, and the default extension for the language selected.

TaskResources

Získá nebo nastaví prostředky specifické pro jazykovou verzi úlohy.Gets or sets the task's culture-specific resources. Odvozené třídy by měly registrovat své prostředky buď během konstrukce, nebo prostřednictvím této vlastnosti, pokud mají lokalizované řetězce.Derived classes should register their resources either during construction, or via this property, if they have localized strings.

(Zděděno od Task)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Execute()

Hlavní vstupní bod.Main entry point.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro