Task.BuildEngine3 Vlastnost

Definice

Načte IBuildEngine3 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine3 version of the build engine interface provided by the host.

public:
 property Microsoft::Build::Framework::IBuildEngine3 ^ BuildEngine3 { Microsoft::Build::Framework::IBuildEngine3 ^ get(); };
public Microsoft.Build.Framework.IBuildEngine3 BuildEngine3 { get; }
member this.BuildEngine3 : Microsoft.Build.Framework.IBuildEngine3
Public ReadOnly Property BuildEngine3 As IBuildEngine3

Hodnota vlastnosti

IBuildEngine3

IBuildEngine3K dispozici pro úlohy.The IBuildEngine3 available to tasks.

Platí pro