Task.TaskResources Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví prostředky specifické pro jazykovou verzi úlohy.Gets or sets the task's culture-specific resources. Odvozené třídy by měly registrovat své prostředky buď během konstrukce, nebo prostřednictvím této vlastnosti, pokud mají lokalizované řetězce.Derived classes should register their resources either during construction, or via this property, if they have localized strings.

protected:
 property System::Resources::ResourceManager ^ TaskResources { System::Resources::ResourceManager ^ get(); void set(System::Resources::ResourceManager ^ value); };
protected System.Resources.ResourceManager TaskResources { get; set; }
member this.TaskResources : System.Resources.ResourceManager with get, set
Protected Property TaskResources As ResourceManager

Hodnota vlastnosti

ResourceManager

Prostředky úlohy (mohou mít hodnotu null).The task's resources (can be null).

Poznámky

Pokud mají odvozené třídy lokalizované řetězce, pak by měly registrovat své prostředky buď během konstrukce, nebo prostřednictvím této vlastnosti.If derived classes have localized strings, then they should register their resources either during construction, or through this property.

Platí pro