ToolTask.AdjustCommandsForOperatingSystem(String) Metoda

Definice

Nahraďte zpětná lomítka pomocí oddělovačů cest specifických pro operační systém, s výjimkou případů, kdy je pravděpodobná zpětné lomítko.Replace backslashes with OS-specific path separators, except when likely that the backslash is intentional.

protected:
 virtual System::String ^ AdjustCommandsForOperatingSystem(System::String ^ input);
protected virtual string AdjustCommandsForOperatingSystem (string input);
abstract member AdjustCommandsForOperatingSystem : string -> string
override this.AdjustCommandsForOperatingSystem : string -> string
Protected Overridable Function AdjustCommandsForOperatingSystem (input As String) As String

Parametry

input
String

Návraty

String

Poznámky

Nejedná se o statickou metodu, takže implementace může přepsat přesnější znalosti o tom, jaká zpětná lomítka jsou pravděpodobně správná.Not a static method so that an implementation can override with more-specific knowledge of what backslashes are likely to be correct.

Platí pro