ToolTask.CallHostObjectToExecute Metoda

Definice

Očekáváme, že úlohy přepíší tuto metodu, pokud podporují objekty hostitele.We expect the tasks to override this method, if they support host objects. Implementace by měla volat do objektu hostitele, aby provedla skutečnou práci úkolu.The implementation should call into the host object to perform the real work of the task. Například pro úlohy kompilátoru, jako je CSC a vbc, by tato metoda volala metodu Compile () na objekt hostitele.For example, for compiler tasks like Csc and Vbc, this method would call Compile() on the host object.

protected:
 virtual bool CallHostObjectToExecute();
protected virtual bool CallHostObjectToExecute ();
abstract member CallHostObjectToExecute : unit -> bool
override this.CallHostObjectToExecute : unit -> bool
Protected Overridable Function CallHostObjectToExecute () As Boolean

Návraty

Boolean

Návratová hodnota označuje úspěch (true) nebo selhání (NEPRAVDA), pokud je objekt hostitele skutečně volán k provedení práce.The return value indicates success (true) or failure (false) if the host object was actually called to do the work.

Platí pro