ToolTask.ExecuteTool(String, String, String) Metoda

Definice

Zapisuje dočasnou odpověď soubor a prostředí – spustí požadovaný nástroj.Writes out a temporary response file and shell-executes the tool requested. Povoluje souběžné protokolování výstupu nástroje.Enables concurrent logging of the output of the tool.

protected:
 virtual int ExecuteTool(System::String ^ pathToTool, System::String ^ responseFileCommands, System::String ^ commandLineCommands);
protected virtual int ExecuteTool (string pathToTool, string responseFileCommands, string commandLineCommands);
abstract member ExecuteTool : string * string * string -> int
override this.ExecuteTool : string * string * string -> int
Protected Overridable Function ExecuteTool (pathToTool As String, responseFileCommands As String, commandLineCommands As String) As Integer

Parametry

pathToTool
String

Vypočítaná cesta ke spustitelnému souboru nástroje na diskuThe computed path to tool executable on disk

responseFileCommands
String

Argumenty příkazového řádku, které by měly přejít do dočasného souboru odezvyCommand line arguments that should go into a temporary response file

commandLineCommands
String

Argumenty příkazového řádku, které by měly být předány do spustitelného souboru nástroje přímoCommand line arguments that should be passed to the tool executable directly

Návraty

Int32

ukončovací kód z nástroje – Pokud byly zaznamenány chyby a nástroj má ukončovací kód nula, pak jsme ho přesunuli na-1.exit code from the tool - if errors were logged and the tool has an exit code of zero, then we sit it to -1

Platí pro