ToolTask.ExitCode Vlastnost

Definice

Návratový kód vytvořeného procesu.The return code of the spawned process. Pokud úloha nahlásila chyby, ale proces měl ukončovací kód 0 (úspěch), nastaví se hodnota-1.If the task logged any errors, but the process had an exit code of 0 (success), this will be set to -1.

public:
 property int ExitCode { int get(); };
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public int ExitCode { get; }
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.ExitCode : int
Public ReadOnly Property ExitCode As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vrácený ukončovací kód spustitelného souboru.The returned exit code of the executable file. Pokud úloha protokoluje chyby, ale spustitelný soubor vrátil ukončovací kód 0, vrátí tato metoda hodnotu-1.If the task logged errors, but the executable returned an exit code of 0, this method returns -1.

Atributy

Platí pro