ToolTask.GetResponseFileSwitch(String) Metoda

Definice

Vrátí přepínač příkazového řádku používaný spustitelným souborem nástroje k určení souboru odpovědí.Returns the command line switch used by the tool executable to specify the response file. Bude volána pouze v případě, že úloha vrátila neprázdný řetězec z GetResponseFileCommands, který je volán po ValidateParameters, SkipTaskExecution a GetResponseFileCommandsWill only be called if the task returned a non empty string from GetResponseFileCommands Called after ValidateParameters, SkipTaskExecution and GetResponseFileCommands

protected:
 virtual System::String ^ GetResponseFileSwitch(System::String ^ responseFilePath);
protected virtual string GetResponseFileSwitch (string responseFilePath);
abstract member GetResponseFileSwitch : string -> string
override this.GetResponseFileSwitch : string -> string
Protected Overridable Function GetResponseFileSwitch (responseFilePath As String) As String

Parametry

responseFilePath
String

Úplná cesta k dočasnému vytvořenému souboru odpovědífull path to the temporarily created response file

Návraty

String

Poznámky

Tato metoda je volána pouze v případě, že GenerateResponseFileCommands vrací hodnotu neprázdného řetězce.This method is only called if GenerateResponseFileCommands returns a non-empty string value.

Tato metoda je volána po ValidateParameters SkipTaskExecution a GenerateResponseFileCommands .This method is called after ValidateParameters, SkipTaskExecution and GenerateResponseFileCommands.

Platí pro