ToolTask.LogEventsFromTextOutput(String, MessageImportance) Metoda

Definice

Volá metodu v TaskLoggingHelper k analýze jednoho řádku textu, aby se zobrazily chyby nebo varování v kanonickém formátu.Calls a method on the TaskLoggingHelper to parse a single line of text to see if there are any errors or warnings in canonical format. To může v případě potřeby přepsat odvozenou třídou.This can be overridden by the derived class if necessary.

protected:
 virtual void LogEventsFromTextOutput(System::String ^ singleLine, Microsoft::Build::Framework::MessageImportance messageImportance);
protected virtual void LogEventsFromTextOutput (string singleLine, Microsoft.Build.Framework.MessageImportance messageImportance);
abstract member LogEventsFromTextOutput : string * Microsoft.Build.Framework.MessageImportance -> unit
override this.LogEventsFromTextOutput : string * Microsoft.Build.Framework.MessageImportance -> unit
Protected Overridable Sub LogEventsFromTextOutput (singleLine As String, messageImportance As MessageImportance)

Parametry

singleLine
String
messageImportance
MessageImportance

Platí pro