ToolTask.ToolCanceled Vlastnost

Definice

Používá se k signalizaci, když se nástroj zruší.Used to signal when a tool has been cancelled.

protected:
 property System::Threading::ManualResetEvent ^ ToolCanceled { System::Threading::ManualResetEvent ^ get(); };
protected System.Threading.ManualResetEvent ToolCanceled { get; }
member this.ToolCanceled : System.Threading.ManualResetEvent
Protected ReadOnly Property ToolCanceled As ManualResetEvent

Hodnota vlastnosti

ManualResetEvent

Platí pro