ToolTask.ToolExe Vlastnost

Definice

Projekty mohou tuto hodnotu nastavit, aby potlačily nástroje úkolu.Projects may set this to override a task's ToolName. Úkoly mohou tuto úlohu přepsat, aby se zabránilo tomu.Tasks may override this to prevent that.

public:
 virtual property System::String ^ ToolExe { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string ToolExe { get; set; }
member this.ToolExe : string with get, set
Public Overridable Property ToolExe As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro