MemoryCacheOptions.IOptions<MemoryCacheOptions>.Value Vlastnost

Definice

Získá výchozí nakonfigurovanou TOptions instanci.Gets the default configured TOptions instance.

property Microsoft::Extensions::Caching::Memory::MemoryCacheOptions ^ Microsoft::Extensions::Options::IOptions<Microsoft::Extensions::Caching::Memory::MemoryCacheOptions>::Value { Microsoft::Extensions::Caching::Memory::MemoryCacheOptions ^ get(); };
Microsoft.Extensions.Caching.Memory.MemoryCacheOptions Microsoft.Extensions.Options.IOptions<Microsoft.Extensions.Caching.Memory.MemoryCacheOptions>.Value { get; }
member this.Microsoft.Extensions.Options.IOptions<Microsoft.Extensions.Caching.Memory.MemoryCacheOptions>.Value : Microsoft.Extensions.Caching.Memory.MemoryCacheOptions
 ReadOnly Property Value As MemoryCacheOptions Implements IOptions(Of MemoryCacheOptions).Value

Hodnota vlastnosti

MemoryCacheOptions

Implementuje

Platí pro