ConfigurationProvider.Set(String, String) Metoda

Definice

Nastaví hodnotu pro daný klíč.Sets a value for a given key.

public:
 virtual void Set(System::String ^ key, System::String ^ value);
public virtual void Set (string key, string value);
abstract member Set : string * string -> unit
override this.Set : string * string -> unit
Public Overridable Sub Set (key As String, value As String)

Parametry

key
String

Konfigurační klíč, který se má nastavitThe configuration key to set.

value
String

Hodnota k nastavení.The value to set.

Implementuje

Platí pro