PageConventionCollectionExtensions.AddAreaPageRoute(PageConventionCollection, String, String, String) Metoda

Definice

Přidá zadaný parametr route na stránku v zadané pageName oblasti.

Stránku je možné směrovat prostřednictvím kromě výchozí route sady tras založených na cestě. Všechny odkazy vygenerované pro tuto stránku budou používat zadanou trasu.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AddAreaPageRoute (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string areaName, string pageName, string route);
static member AddAreaPageRoute : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AddAreaPageRoute (conventions As PageConventionCollection, areaName As String, pageName As String, route As String) As PageConventionCollection

Parametry

areaName
String

Název oblasti

pageName
String

Název stránky, například /Users/List

Název stránky je cesta k souboru bez přípony vzhledem ke kořenovému adresáři pages pro zadanou oblast. Například název stránky souboru Areas/Identity/Pages/Manage/Accounts.cshtml je /Manage/Accounts.

route
String

Trasa, která se přidruží ke stránce.

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro