PageConventionCollectionExtensions.AllowAnonymousToAreaFolder(PageConventionCollection, String, String) Metoda

Definice

Umožňuje anonymní přístup ke všem stránkám v zadané složce oblasti.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AllowAnonymousToAreaFolder (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string areaName, string folderPath);
static member AllowAnonymousToAreaFolder : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AllowAnonymousToAreaFolder (conventions As PageConventionCollection, areaName As String, folderPath As String) As PageConventionCollection

Parametry

conventions
PageConventionCollection

, PageConventionCollection která se má nakonfigurovat.

areaName
String

Název oblasti

folderPath
String

Cesta ke složce, například /Manage/

Cesta ke složce je cesta ke složce vzhledem ke kořenovému adresáři pages pro zadanou oblast. Například cesta ke složce pro soubor Areas/Identity/Pages/Manage/Accounts.cshtml je /Manage.

.

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro