NullLoggerProvider Třída

Definice

Poskytovatele pro NullLogger .Provider for the NullLogger.

public ref class NullLoggerProvider : IDisposable, Microsoft::Extensions::Logging::ILoggerProvider
public class NullLoggerProvider : IDisposable, Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerProvider
type NullLoggerProvider = class
    interface ILoggerProvider
    interface IDisposable
Public Class NullLoggerProvider
Implements IDisposable, ILoggerProvider
Dědičnost
NullLoggerProvider
Implementuje

Vlastnosti

Instance

Vrátí instanci NullLoggerProvider .Returns an instance of NullLoggerProvider.

Metody

CreateLogger(String)

Vytvoří novou instanci sloupce ILogger.Creates a new ILogger instance.

Dispose()

Provede aplikací definované úlohy spojené s uvolněním nebo resetováním nespravovaných prostředků.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro