ILoggerProvider Rozhraní

Definice

Představuje typ, který může vytvářet instance ILogger .Represents a type that can create instances of ILogger.

public interface class ILoggerProvider : IDisposable
public interface ILoggerProvider : IDisposable
type ILoggerProvider = interface
    interface IDisposable
Public Interface ILoggerProvider
Implements IDisposable
Odvozené
Implementuje

Metody

CreateLogger(String)

Vytvoří novou instanci sloupce ILogger.Creates a new ILogger instance.

Dispose()

Provede aplikací definované úlohy spojené s uvolněním nebo resetováním nespravovaných prostředků.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

(Zděděno od IDisposable)

Platí pro