StringTokenizer Struktura

Definice

Tokenizes a String do StringSegment s.Tokenizes a String into StringSegments.

public value class StringTokenizer : System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment>
public struct StringTokenizer : System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment>
type StringTokenizer = struct
    interface seq<StringSegment>
    interface IEnumerable
Public Structure StringTokenizer
Implements IEnumerable(Of StringSegment)
Dědičnost
StringTokenizer
Implementuje

Konstruktory

StringTokenizer(String, Char[])

Inicializuje novou instanci StringTokenizer .Initializes a new instance of StringTokenizer.

StringTokenizer(StringSegment, Char[])

Inicializuje novou instanci StringTokenizer .Initializes a new instance of StringTokenizer.

Metody

GetEnumerator()

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerable.GetEnumerator()

Vrací enumerátor procházející kolekci.Returns an enumerator that iterates through a collection.

IEnumerable<StringSegment>.GetEnumerator()

Získá enumerátor, který provádí iteraci v kolekci.Returns an enumerator that iterates through the collection.

Metody rozšíření

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

Vrátí DataTable , který obsahuje kopie DataRow objektů, a to tak, že předané vstupní IEnumerable<T> objekt, kde je obecný parametr T DataRow .Returns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Zkopíruje DataRow objekty do zadaného s DataTable předaným vstupním IEnumerable<T> objektem, kde T je obecný parametr DataRow .Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Zkopíruje DataRow objekty do zadaného s DataTable předaným vstupním IEnumerable<T> objektem, kde T je obecný parametr DataRow .Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Platí pro