StringValues.Enumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

public:
 property System::String ^ Current { System::String ^ get(); };
public string Current { get; }
member this.Current : string
Public ReadOnly Property Current As String

Hodnota vlastnosti

String

Prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.The element in the collection at the current position of the enumerator.

Implementuje

Platí pro