StringValues.Enumerator.IEnumerator.Reset Metoda

Definice

Nastaví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

 virtual void System.Collections.IEnumerator.Reset() = System::Collections::IEnumerator::Reset;
void IEnumerator.Reset ();
abstract member System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
override this.System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
Sub Reset () Implements IEnumerator.Reset

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že StringValues.Enumerator je instance přetypování na IEnumerator rozhraní.It can be used only when the StringValues.Enumerator instance is cast to an IEnumerator interface.

Platí pro