StringPrototype.sup(Object) Metoda

Definice

Převede zadaný objekt na text uzavřený ve značkách značek v horním indexu.Converts the specified object to text enclosed in superscript markup tags.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 static System::String ^ sup(System::Object ^ thisob);
[Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.HasThisObject, Microsoft.JScript.JSBuiltin.String_sup)]
public static string sup (object thisob);
[<Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.HasThisObject, Microsoft.JScript.JSBuiltin.String_sup)>]
static member sup : obj -> string
Public Shared Function sup (thisob As Object) As String

Parametry

thisob
Object

Objekt, na kterém tato metoda funguje.The object that this method is acting upon.

Návraty

String

Řetězec ve formátu " < SUP > " + thisob + " < /SUP > ".A string in the form "<SUP>"+thisob+"</SUP>".

Atributy

Platí pro

Viz také