ControlExtensions.AddLabel Metoda

Definice

Přetížení

AddLabel(ControlCollection, Range, String)

Přidá nový Label ovládací prvek do listu v zadaném rozsahu.

AddLabel(ControlCollection, Double, Double, Double, Double, String)

Přidá nový Label ovládací prvek do listu v zadané velikosti a umístění.

AddLabel(ControlCollection, Range, String)

Přidá nový Label ovládací prvek do listu v zadaném rozsahu.

public static Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Label AddLabel (this Microsoft.Office.Tools.Excel.ControlCollection controls, Microsoft.Office.Interop.Excel.Range range, string name);

Parametry

controls
ControlCollection

Kolekce, do které chcete přidat ovládací prvek. Nezadávejte tento parametr sami. Při volání této metody na kolekci vrácené Controls vlastností (v projektu na úrovni aplikace) nebo Controls vlastnosti (v projektu na úrovni dokumentu) je tento parametr zadán automaticky.

range
Range

Range, Který poskytuje meze pro ovládací prvek.

name
String

Název ovládacího prvku, který lze použít k indexování ovládacího prvku v ControlCollection instanci.

Návraty

Label

LabelOvládací prvek, který byl přidán do ControlCollection instance.

Výjimky

Argument name nebo Range je null , nebo má argument name nulovou délku.

V instanci již je ovládací prvek se stejným názvem ControlCollection .

Zadaný rozsah není platný. Rozsahy s více oblastmi nelze použít. Rozsah by měl být na stejném listu jako ControlCollection instance.

Příklady

Následující příklad kódu přidá Label ovládací prvek do buňky a1a pak změní text na jméno. Chcete-li použít tento příklad, spusťte jej z Sheet1 třídy v projektu na úrovni dokumentu.

private void ExcelRangeAddLabel()
{

  Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Label
    label1 = this.Controls.AddLabel(
    this.Range["A1"], "label1");
  label1.Text = "First Name";
}
Private Sub ExcelRangeAddLabel()

  Dim Label1 As Microsoft.Office.Tools.Excel. _
    Controls.Label = Me.Controls.AddLabel( _
    Me.Range("A1"), "Label1")
  Label1.Text = "First Name"

End Sub

Poznámky

AddLabelMetoda umožňuje přidat Label objekty na konec ControlCollection . Chcete-li odebrat objekt Label , který byl dříve přidán programově, použijte Remove metodu.

Ovládací prvek automaticky změní velikost při změně velikosti rozsahu.

Platí pro

AddLabel(ControlCollection, Double, Double, Double, Double, String)

Přidá nový Label ovládací prvek do listu v zadané velikosti a umístění.

public static Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Label AddLabel (this Microsoft.Office.Tools.Excel.ControlCollection controls, double left, double top, double width, double height, string name);

Parametry

controls
ControlCollection

Kolekce, do které chcete přidat ovládací prvek. Nezadávejte tento parametr sami. Při volání této metody na kolekci vrácené Controls vlastností (v projektu na úrovni aplikace) nebo Controls vlastnosti (v projektu na úrovni dokumentu) je tento parametr zadán automaticky.

left
Double

Vzdálenost v bodech mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem listu.

top
Double

Vzdálenost v bodech mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem listu.

width
Double

Šířka ovládacího prvku v bodech

height
Double

Výška ovládacího prvku v bodech

name
String

Název ovládacího prvku

Návraty

Label

LabelOvládací prvek, který byl přidán do ControlCollection instance.

Výjimky

Argument name má null hodnotu nebo má nulovou délku.

V instanci již je ovládací prvek se stejným názvem ControlCollection .

Příklady

Následující příklad kódu přidá Label ovládací prvek do horní části listu a pak změní text na jméno. Chcete-li použít tento příklad, spusťte jej z Sheet1 třídy v projektu na úrovni dokumentu.

private void ExcelAddLabel()
{

  Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Label
    label1 = this.Controls.AddLabel(
    0, 0, 75, 17.25, "label1");
  label1.Text = "First Name";
}
Private Sub ExcelAddLabel()

  Dim Label1 As Microsoft.Office.Tools.Excel. _
    Controls.Label = Me.Controls.AddLabel( _
    0, 0, 75, 17.25, "Label1")
  Label1.Text = "First Name"

End Sub

Poznámky

AddLabelMetoda umožňuje přidat Label objekty na konec ControlCollection . Chcete-li odebrat Label ovládací prvek, který byl dříve přidán programově, použijte Remove metodu.

Platí pro