ListView.Parent Vlastnost

Definice

Získá nadřazený objekt pro ListView .Gets the parent object for the ListView.

public object Parent { get; }

Hodnota vlastnosti

Object

Nadřazený objekt pro ListView .The parent object for the ListView.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Parent .For a code example that demonstrates how to use this property, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Parent. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Parent vlastnost.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent Parent property.

Poznámky

Nadřazený objekt ListView je ovládací prvek kontejneru, který spojuje objekt ListView s dokumentem, nikoli obsahující Range ListView .The parent of a ListView is a container control that connects the ListView with the document, not the Range that contains the ListView.

K nadřazenému objektu je ListView možné přistupovat pouze jako Object .The parent of a ListView can only be accessed as an Object.

Platí pro