ListView.Select(Object) Metoda

Definice

Vybere ListView .Selects the ListView.

public object Select (object Replace);

Parametry

Replace
Object

truepro nahrazení aktuálního výběru příponou ListView . Chcete-li false aktuální výběr zvětšit tak, aby zahrnoval všechny dříve vybrané objekty a ListView .true to replace the current selection with the ListView; false to extend the current selection to include any previously selected objects and the ListView.

Návraty

Object

Tato metoda vrací odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic); v opačném případě vrátí tato metoda true .This method returns a null reference (Nothing in Visual Basic); otherwise this method returns true.

Poznámky

Volitelné parametryOptional Parameters

Informace o volitelných parametrech naleznete v tématu Volitelné parametry v řešeních pro systém Office.For information on optional parameters, see Optional Parameters in Office Solutions.

Platí pro