RadioButton Třída

Definice

Představuje model Windows Forms RadioButton , který lze přidat do listu systém Microsoft Office aplikace Excel.Represents a Windows Forms RadioButton that can be added to a Microsoft Office Excel worksheet.

[System.ComponentModel.DefaultEvent("CheckedChanged")]
[System.ComponentModel.DefaultProperty("Checked")]
[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
public class RadioButton : System.Windows.Forms.RadioButton
Dědičnost
RadioButton
Atributy

Poznámky

Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.RadioButtonJe odlišná od a System.Windows.Forms.RadioButton .The Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.RadioButton is different from a System.Windows.Forms.RadioButton. Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.RadioButtonMá další členy, které umožňují přidání do listu aplikace Excel a poskytují další metody a vlastnosti.The Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.RadioButton has additional members that enable it to be added to an Excel worksheet and that give it additional methods and properties.

Nepoužívejte New konstruktor k vytvoření nového RadioButton .Do not use the New constructor to create a new RadioButton. Použijte AddRadioButton metodu pro přidání nového RadioButton do listu.Use the AddRadioButton method to add a new RadioButton to a worksheet.

Vlastnosti

AltHTML
Application

Získá Application objekt, který představuje tvůrce RadioButton .Gets an Application object that represents the creator of the RadioButton.

Border

Získá Border , který představuje ohraničení RadioButton .Gets a Border that represents the border of the RadioButton.

Bottom

Získá vzdálenost v bodech mezi spodním okrajem RadioButton a horním okrajem listu.Gets the distance, in points, between the bottom edge of the RadioButton and the top edge of the worksheet.

BottomRightCell

Získá Range objekt, který představuje buňku, která je v pravém dolním rohu RadioButton .Gets a Range object that represents the cell that lies under the lower-right corner of the RadioButton.

Creator

Získá hodnotu, která označuje aplikaci, ve které RadioButton byla vytvořena.Gets a value that indicates the application in which the RadioButton was created.

Height

Získá nebo nastaví výšku RadioButton .Gets or sets the height of the RadioButton.

Index

Získá číslo indexu v RadioButton rámci kolekce OLEObjects na listu.Gets the index number of the RadioButton within the collection of OLEObjects on the sheet.

Interior

Získá Interior objekt, který představuje vnitřek RadioButton .Gets an Interior object that represents the interior of the RadioButton.

Left

Získá nebo nastaví vzdálenost v bodech mezi levým okrajem RadioButton a levým okrajem listu.Gets or sets the distance, in points, between the left edge of the RadioButton and the left edge of the worksheet.

Locked

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se RadioButton dá upravovat v době návrhu, kdy je list chráněný.Gets or sets a value that indicates whether the RadioButton can be modified at design time when the sheet is protected.

OLEType

Získá hodnotu, která představuje typ objektu OLE.Gets a value that represents the OLE object type.

OnAction
Parent

Získá nadřazený objekt pro RadioButton .Gets the parent object for the RadioButton.

Placement

Získá nebo nastaví objekt, který určuje způsob, jakým RadioButton je připojen k buňkám pod ním.Gets or sets an object that indicates the way the RadioButton is attached to the cells below it.

PrintObject

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se RadioButton při tisku listu vytiskne.Gets or sets a value that indicates whether the RadioButton is printed when the worksheet is printed.

Right

Získá vzdálenost v bodech mezi pravým okrajem RadioButton a levým okrajem listu.Gets the distance, in points, between the right edge of the RadioButton and the left edge of the worksheet.

ShapeRange

Získá ShapeRange objekt, který představuje RadioButton .Gets a ShapeRange object that represents the RadioButton.

SourceName

Získá nebo nastaví název zdroje odkazu pro RadioButton .Gets or sets the link source name of the RadioButton.

Top

Získá nebo nastaví vzdálenost v bodech mezi horním okrajem RadioButton a horním okrajem listu.Gets or sets the distance, in points, between the top edge of the RadioButton and the top edge of the worksheet.

TopLeftCell

Získá Range objekt, který představuje buňku, která je v levém horním rohu RadioButton .Gets a Range object that represents the cell that lies under the upper-left corner of the RadioButton.

Visible

Získá nebo nastaví hodnotu, která představuje, zda RadioButton je objekt viditelný.Gets or sets a value that represents whether the RadioButton is visible.

Width

Získá nebo nastaví šířku RadioButton v bodech.Gets or sets the width of the RadioButton in points.

ZOrder

Získá pozici pořadí vykreslování v RadioButton .Gets the z-order position of the RadioButton.

Metody

Activate()

Aktivuje RadioButton .Activates the RadioButton.

BringToFront()

Převede na RadioButton začátek pořadí vykreslování.Brings the RadioButton to the front of the z-order.

CopyPicture(XlPictureAppearance, XlCopyPictureFormat)

Zkopíruje RadioButton do schránky jako obrázek.Copies the RadioButton to the Clipboard as a picture.

Delete()

Odstraní dynamicky vytvořený RadioButton z listu a odebere ho z ControlCollection .Deletes a dynamically created RadioButton from the worksheet and removes it from the ControlCollection.

Select(Object)

Vybere RadioButton .Selects the RadioButton.

SendToBack()

Pošle na RadioButton zadní stranu pořadí vykreslování.Sends the RadioButton to the back of the z-order.

SetVisibleCore(Boolean)

Nastaví RadioButton do určeného viditelného stavu.Sets the RadioButton to the specified visible state.

Update()

Platí pro