Worksheet.Controls Vlastnost

Definice

Získá kolekci spravovaných ovládacích prvků, které jsou obsaženy na listu.

public Microsoft.Office.Tools.Excel.ControlCollection Controls { get; }

Hodnota vlastnosti

ControlCollection

Obsahující ControlCollection všechny spravované ovládací prvky na listu.

Příklady

Následující příklad kódu používá Controls vlastnost k přidání do Button aktuálního listu.

Tento příklad je určen pro doplněk na úrovni aplikace.

private void AddButton()
{
  Worksheet vstoWorksheet = Globals.Factory.GetVstoObject(
    this.Application.ActiveWorkbook.Worksheets[1]);
  System.Windows.Forms.Button button1 = 
    vstoWorksheet.Controls.AddButton(50, 50, 150, 50, "button1");
}
Private Sub AddButton()

  Dim NativeWorksheet As Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet =
    Globals.ThisAddIn.Application.ActiveWorksheet("Sheet1")
  Dim vstoWorksheet As Microsoft.Office.Tools.Excel.Worksheet =
    Globals.Factory.GetVstoObject(NativeWorksheet)

  Dim button1 As System.Windows.Forms.Button = _
    vstoWorksheet.Controls.AddButton(50, 50, 150, 50, "button1")
End Sub 'AddButton

Poznámky

List v řešení Office může obsahovat ovládací prvky model Windows Forms a hostitelské ovládací prvky. Další informace najdete v tématu ovládací prvky v dokumentech Office.

Chcete-li spravovat ovládací prvky na listu v době běhu, použijte metody a vlastnosti ControlCollection objektu vráceného Controls vlastností. Další informace najdete v tématu Přidání ovládacích prvků do dokumentů Office v době běhu .

Platí pro