Worksheet.EnableFormatConditionsCalculation Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jestli se podmíněné formáty budou objevovat automaticky.Gets or sets a value that determines whether conditional formats will occur automatically.

public bool EnableFormatConditionsCalculation { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Boolean

truedojde-li k vyhodnocení podmíněného formátu automaticky; v opačném případě false .true if evaluation of conditional formats will occur automatically; otherwise, false. Výchozí formát je true.The default is true.

Poznámky

Pokud EnableFormatConditionsCalculation je vlastnost nastavena na hodnotu false , existující podmíněné formáty nebudou znovu vyhodnoceny.When the EnableFormatConditionsCalculation property is set to false, existing conditional formats will not be re-evaluated. Veškeré dříve použité podmíněné formátování bude i nadále viditelné, ale nebude Aktualizováno jako hodnoty buněk nebo se změní rozsahy AppliesTo.Any previously applied conditional formatting will still be visible, but will not be updated as cell values or AppliesTo ranges are changed.

Nastavte tuto vlastnost na, chcete- true li zcela nakonfigurovat pravidlo před jeho vyhodnocením.Set this property to true to configure a rule completely before evaluating it. Výsledkem může být zvýšení výkonu, pokud je rozsah, ve kterém je podmínka použita, velký.This can result in a performance increase if the range over which the condition is applied is large.

Platí pro