XmlMappedRange.Cells Vlastnost

Definice

Získá Range , který představuje buňky v XmlMappedRange ovládacím prvku.Gets a Range that represents the cells in the XmlMappedRange control.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.Range Cells { get; }

Hodnota vlastnosti

Range

Range, Který představuje buňky v XmlMappedRange ovládacím prvku.A Range that represents the cells in the XmlMappedRange control.

Příklady

Následující příklad kódu používá Cells vlastnost k zobrazení umístění buňky XmlMappedRange .The following code example uses the Cells property to display the cell location of an XmlMappedRange. Tento příklad kódu předpokládá, že aktuální list obsahuje XmlMappedRange název CustomerLastNameCell .This code example assumes that the current worksheet contains an XmlMappedRange named CustomerLastNameCell.

private void DisplayCellRange()
{
  Excel.Range range1 = this.CustomerLastNameCell.Cells;
  MessageBox.Show("CustomerLastNameCell is in range " +
    range1.get_Address(missing, missing, Excel.XlReferenceStyle.xlA1));
}
Private Sub DisplayCellRange()
  Dim range1 As Excel.Range = Me.CustomerLastNameCell.Cells
  MsgBox("CustomerLastNameCell is in range " & _
    range1.Address(ReferenceStyle:=Excel.XlReferenceStyle.xlA1))
End Sub

Platí pro