ClickEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje BeforeDoubleClick BeforeRightClick události a Document .

public delegate void ClickEventHandler(object sender, ClickEventArgs e);

Parametry

sender
Object

Zdroj události

e
ClickEventArgs

Obsahující ClickEventArgs data události.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje obslužnou rutinu události pro BeforeDoubleClick událost. Obslužná rutina události zobrazí zprávu, když uživatel dvakrát klikne na dokument.

Tento příklad je pro přizpůsobení na úrovni dokumentu.

private void DocumentBeforeDoubleClick()
{
    this.BeforeDoubleClick += new Microsoft.Office.Tools.Word.ClickEventHandler(ThisDocument_BeforeDoubleClick);
}

void ThisDocument_BeforeDoubleClick(object sender, Microsoft.Office.Tools.Word.ClickEventArgs e)
{
    MessageBox.Show(this.Name + " was double-clicked.");
}
Private Sub DocumentBeforeDoubleClick()
    AddHandler Me.BeforeDoubleClick, AddressOf ThisDocument_BeforeDoubleClick
End Sub

Private Sub ThisDocument_BeforeDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Word.ClickEventArgs)
    MessageBox.Show(Me.Name & " was double-clicked.")
End Sub

Poznámky

Při vytváření ClickEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta. Obslužná rutina události je volána vždy, když dojde k události, dokud neodeberete delegáta.

Platí pro