ContentControlStoreUpdatingEventArgs Rozhraní

Definice

Poskytuje data pro StoreUpdating událost ovládacího prvku obsahu.

[System.Runtime.InteropServices.Guid("5d9c73b6-b14d-43a0-99eb-6ea91fbd8456")]
public interface ContentControlStoreUpdatingEventArgs
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje obslužné rutiny událostí pro StoreUpdating ContentUpdating události a. Tento příklad předpokládá, že dokument obsahuje PlainTextContentControl pojmenovaný s názvem plainTextContentControl1 , který je svázán s prvkem ve vlastní části XML. Příklad kódu, který ukazuje, jak svázat ovládací prvek obsahu s prvkem ve vlastní části XML, naleznete v tématu Návod: Svázání ovládacích prvků obsahu s vlastními částmi XML.

Chcete-li použít tento kód, vložte jej do ThisDocument třídy v projektu. V jazyce C# je nutné také připojit obslužné rutiny události k StoreUpdating ContentUpdating události a plainTextContentControl1 .

Tento příklad je pro přizpůsobení na úrovni dokumentu.

void plainTextContentControl1_StoreUpdating(object sender, 
  Microsoft.Office.Tools.Word.ContentControlStoreUpdatingEventArgs e)
{
  MessageBox.Show("The control was changed to the following value: \n\n" +
    e.Content + "\n\nThis value is about to be written to the node that is bound to this control.");
}

void plainTextContentControl1_ContentUpdating(object sender, 
  Microsoft.Office.Tools.Word.ContentControlContentUpdatingEventArgs e)
{
  MessageBox.Show("The node that is bound to this control was changed to the following value: \n\n" +
    e.Content + "\n\nThis value is about to be written to this control.");
}
Private Sub plainTextContentControl1_StoreUpdating(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Word.ContentControlStoreUpdatingEventArgs) _
  Handles PlainTextContentControl1.StoreUpdating

  MessageBox.Show("The control was changed to the following value: " & vbCrLf & _
    e.Content & vbCrLf & "This value is about to be written to the node that is bound to this control.")
End Sub

Private Sub plainTextContentControl1_ContentUpdating(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Word.ContentControlContentUpdatingEventArgs) _
  Handles PlainTextContentControl1.ContentUpdating

  MessageBox.Show("The node that is bound to this control was changed to the following value: " & vbCrLf & _
    e.Content & vbCrLf & "This value is about to be written to this control.")
End Sub

Vlastnosti

Content

Získá text, který se ukládá do vlastní části XML, která je svázána s ovládacím prvkem Content.

Platí pro