MonthCalendar.Delete Metoda

Definice

Odstraní dynamicky vytvořený MonthCalendar z dokumentu a odebere ho z ControlCollection .Deletes a dynamically created MonthCalendar from the document and removes it from the ControlCollection.

public void Delete ();

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak použít tuto metodu, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Delete .For a code example that demonstrates how to use this method, see Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Delete. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Delete metodu.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Word.Controls namespace have a functionally equivalent Delete method.

Poznámky

Tato metoda by měla být použita pouze s objektem MonthCalendar , který je vytvořen programově v době běhu.This method should only be used with a MonthCalendar that is created programmatically at run time. Výjimka je vyvolána, pokud zavoláte tuto metodu na MonthCalendar , která je přidána k dokumentu v době návrhu.An exception is thrown if you call this method on a MonthCalendar that is added to the document at design time.

Platí pro