Document.Deactivate Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že okno aktivního dokumentu ztratí fokus.

event Microsoft.Office.Tools.Word.WindowEventHandler Deactivate;

Event Type

WindowEventHandler

Příklady

Následující příklad kódu zobrazí zprávu, když je dokument deaktivován. Tento příklad je určen pro doplněk na úrovni aplikace.

private void DocumentDeactivate()
{
  Document vstoDoc = Globals.Factory.GetVstoObject(this.Application.ActiveDocument);
  vstoDoc.Deactivate += new Microsoft.Office.Tools.Word.WindowEventHandler(ThisDocument_Deactivate);
}

void ThisDocument_Deactivate(object sender, Microsoft.Office.Tools.Word.WindowEventArgs e)
{
  System.Windows.Forms.MessageBox.Show ("The document has been deactivated");
}
Private Sub DocumentDeactivate()
  Dim vstoDoc As Document = Globals.Factory.GetVstoObject(Me.Application.ActiveDocument)
  AddHandler vstoDoc.Deactivate, AddressOf ThisDocument_Deactivate
End Sub

Private Sub ThisDocument_Deactivate(ByVal sender As Object, ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Word.WindowEventArgs)
  System.Windows.Forms.MessageBox.Show("The document has been deactivated")
End Sub

Poznámky

K Deactivate události nedojde při uvolnění dokumentu.

Platí pro