WindowEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje ActivateEvent Deactivate události, a WindowSize .

public delegate void WindowEventHandler(object sender, WindowEventArgs e);

Parametry

sender
Object

Zdroj události

e
WindowEventArgs

Obsahující SaveEventArgs data události.

Příklady

Následující příklad kódu vytvoří obslužnou rutinu události pro WindowSize událost. Obslužná rutina události se zobrazí v poli titulek okna, kolikrát se změnila velikost okna.

Tento příklad je pro přizpůsobení na úrovni dokumentu.

int resizeCount = 0;
private void DocumentWindowSize()
{
  this.WindowSize +=
    new Microsoft.Office.Tools.Word.WindowEventHandler(
    ThisDocument_WindowSize);
}

void ThisDocument_WindowSize(object sender,
  Microsoft.Office.Tools.Word.WindowEventArgs e)
{
  resizeCount++;
  e.Window.Caption = "Window resized " +
    resizeCount.ToString() + " times.";
}
Private resizeCount As Integer = 0
Private Sub DocumentWindowSize()
  AddHandler Me.WindowSize, AddressOf ThisDocument_WindowSize
End Sub

Private Sub ThisDocument_WindowSize(ByVal sender As Object, ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Word.WindowEventArgs)
  resizeCount += 1
  e.Window.Caption = "Window resized " & resizeCount.ToString() & " times."
End Sub

Poznámky

Při vytváření WindowEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta. Obslužná rutina události je volána vždy, když dojde k události, dokud neodeberete delegáta.

Platí pro