Microsoft.Office.Tools.Word Obor názvů

Microsoft.Office.Tools.Word Obor názvů obsahuje typy, které rozšiřují a podporu objektový model Microsoft Office Word v projekty vytvořené pomocí nástroje pro vývoj pro Office v sadě Visual Studio. The Microsoft.Office.Tools.Word namespace contains types that extend and support the Microsoft Office Word object model in projects created by using the Office development tools in Visual Studio. Další informace o těchto projektů naleznete v tématu [Office Project Templates Overview](/visualstudio/vsto/office-project-templates-overview). For more information about these projects, see [Office Project Templates Overview](/visualstudio/vsto/office-project-templates-overview).

Třídy

ControlExtensions

Poskytuje metody rozšíření, které lze použít k přidání model Windows Forms ovládacích prvků do dokumentu aplikace Word, který byl přizpůsoben pomocí nástrojů pro vývoj pro Office v sadě Visual Studio.Provides extension methods you can use to add Windows Forms controls to a Word document that has been customized by using the Office development tools in Visual Studio.

DocumentBase

Poskytuje základní třídu pro třídu ThisDocument v projektech na úrovni dokumentu pro systém Microsoft Office Word.Provides the base class for the ThisDocument class in document-level projects for Microsoft Office Word.

Rozhraní

Action

Představuje akci inteligentních značek v dokumentu aplikace Word, který je přizpůsoben pomocí vývojářských nástrojů pro Office v sadě Visual Studio.Represents a smart tag action in a Word document that is customized by using the Office development tools in Visual Studio.

ActionEventArgs

Poskytuje data pro Click události a BeforeCaptionShow .Provides data for the Click and BeforeCaptionShow events. Tento typ nebo člen je určený jenom pro projekty pro Microsoft Office 2007.This type or member is intended to be used only in projects for the 2007 Microsoft Office system. V systému Office 2010 již nejsou inteligentní značky používány.Smart tags are deprecated in Office 2010.

ApplicationFactory

Poskytuje metody, které lze použít k provádění různých úloh v doplňcích na úrovni aplikace, jako je například rozšiřování nativních dokumentů aplikace Word a vytváření ovládacích prvků pásu karet v době běhu.Provides methods you can use to perform miscellaneous tasks in application-level add-ins, such as extending native Word documents and creating Ribbon controls at run time.

Bookmark

BookmarkOvládací prvek je záložka, která má jedinečný název, zpřístupňuje události a může být vázána na data.The Bookmark control is a bookmark that has a unique name, exposes events, and can be bound to data.

Bookmark_InformationType
Bookmark_XMLType
BuildingBlockGalleryContentControl

Představuje galerii stavebních bloků dokumentu, které mohou uživatelé vložit do dokumentu.Represents a gallery of document building blocks that users can insert into a document.

ClickEventArgs

Poskytuje data pro BeforeDoubleClick události a BeforeRightClick .Provides data for the BeforeDoubleClick and BeforeRightClick events.

ComboBoxContentControl

Představuje pole se seznamem na dokumentu.Represents a combo box on a document.

ContentControl

Představuje ovládací prvek obsahu dokumentu.Represents a content control a document.

ContentControlAddedEventArgs

Poskytuje data pro Added událost ovládacího prvku obsahu.Provides data for the Added event of a content control.

ContentControlBase

Poskytuje základní rozhraní pro ovládací prvky obsahu v řešeních aplikace Word vytvořených pomocí vývojářských nástrojů pro Office v sadě Visual Studio.Provides the base interface for content controls in Word solutions created by using the Office development tools in Visual Studio.

ContentControlContentUpdatingEventArgs

Poskytuje data pro ContentUpdating událost ovládacího prvku obsahu.Provides data for the ContentUpdating event of a content control.

ContentControlDeletingEventArgs

Poskytuje data pro Deleting událost ovládacího prvku obsahu.Provides data for the Deleting event of a content control.

ContentControlEnteringEventArgs

Poskytuje data pro událost Entering.Provides data for the Entering event.

ContentControlExitingEventArgs

Poskytuje data pro Exiting událost ovládacího prvku obsahu.Provides data for the Exiting event of a content control.

ContentControlStoreUpdatingEventArgs

Poskytuje data pro StoreUpdating událost ovládacího prvku obsahu.Provides data for the StoreUpdating event of a content control.

ContextChangeEventArgs

Poskytuje data pro Select události, a pro Deselect ContextEnter ContextLeave XMLNode objekt a ContextEnter ContextLeave události,, Select a Deselect XMLNodes objektu.Provides data for the Select, Deselect, ContextEnter and ContextLeave events of an XMLNode object and the ContextEnter, ContextLeave, Select, and Deselect events of an XMLNodes object.

ControlCollection

Představuje kolekci spravovaných ovládacích prvků na dokumentu aplikace Word, který byl přizpůsoben pomocí vývojářských nástrojů pro Office v sadě Visual Studio.Represents a collection of managed controls on a Word document that has been customized by using the Office development tools in Visual Studio.

ControlSite

Představuje propojený nebo vložený ovládací prvek v dokumentu.Represents a linked or embedded control on a document.

DatePickerContentControl

Představuje ovládací prvek pro výběr data v dokumentu.Represents a date picker control on a document.

Document

Představuje dokument v projektech aplikace Word vytvořených pomocí vývojářských nástrojů pro Office v sadě Visual Studio.Represents a document in Word projects created by using the Office development tools in Visual Studio.

Document_ActiveWritingStyleType
Document_CompatibilityType
DropDownListContentControl

Představuje rozevírací seznam v dokumentu.Represents a drop-down list on a document.

Factory

Poskytuje metody, které lze použít k přidání různých úloh v přizpůsobení na úrovni dokumentu, jako je například vytváření ovládacích prvků pásu karet za běhu a přidání inteligentních značek do dokumentů.Provides methods you can use to add perform miscellaneous tasks in a document-level customization, such as creating Ribbon controls at run time and adding smart tags to documents.

GroupContentControl

Představuje chráněnou oblast dokumentu, kterou uživatelé nemohou upravovat ani odstraňovat.Represents a protected region of a document that users cannot edit or delete.

IDocumentExtension

Představuje rozšíření Document objektu.Represents an extension of a Document object.

ISmartTagExtension

Představuje rozšíření inteligentní značky v dokumentu aplikace Word, který je přizpůsoben pomocí vývojářských nástrojů pro Office v sadě Visual Studio.Represents an extension of a smart tag in a Word document that is customized by using the Office development tools in Visual Studio. Rozšíření definuje vlastní nástroj pro rozpoznávání pro inteligentní značku.The extension defines a custom recognizer for the smart tag.

MailMergeAfterMergeEventArgs

Poskytuje data pro událost MailMergeAfterMerge.Provides data for the MailMergeAfterMerge event.

MailMergeWizardStateChangeEventArgs

Poskytuje data pro událost MailMergeWizardStateChange.Provides data for the MailMergeWizardStateChange event.

NodeInsertAndDeleteEventArgs

Poskytuje data pro AfterInsert události a BeforeDelete XMLNode ovládacího prvku a pro AfterInsert BeforeDelete události a XMLNodes ovládacího prvku.Provides data for the AfterInsert and BeforeDelete events of an XMLNode control, and for the AfterInsert and BeforeDelete events of an XMLNodes control.

PictureContentControl

Představuje oblast dokumentu, která zobrazuje obrázek.Represents a document region that displays an image.

PlainTextContentControl

Představuje blok textu v dokumentu.Represents a block of text in a document.

RichTextContentControl

Představuje blok textu nebo jiných typů obsahu v dokumentu.Represents a block of text or other types of content in a document.

SaveEventArgs

Poskytuje data pro událost BeforeSave.Provides data for the BeforeSave event.

SelectionEventArgs

Poskytuje data pro SelectionChange události, Selected a Deselected Bookmark ovládacího prvku.Provides data for the SelectionChange, Selected, and Deselected events of a Bookmark control.

SmartTag

Představuje inteligentní značku v dokumentu aplikace Word, který je přizpůsoben pomocí vývojářských nástrojů pro Office v sadě Visual Studio.Represents a smart tag in a Word document that is customized by using the Office development tools in Visual Studio.

SmartTagRecognizeContext

Poskytuje kontext volání vlastního nástroje pro rozpoznávání inteligentních značek.Provides the context of a call to a custom smart tag recognizer.

WindowEventArgs

Poskytuje informace pro ActivateEvent události, Deactivate a WindowSize .Provides information for the ActivateEvent, Deactivate, and WindowSize events.

XMLNode

Představuje jeden uzel XML na dokumentu, který zpřístupňuje události a který může být svázán s daty.Represents a single XML node on a document that exposes events and that can be bound to data.

XMLNode_ValidationErrorTextType
XMLNode_XMLType
XMLNodes

Kolekce XMLNode objektů, které reprezentují uzly ve stromovém zobrazení podokna úloh struktury XML , které označuje prvky, které uživatel v dokumentu použili.A collection of XMLNode objects that represent the nodes in the tree view of the XML Structure task pane, which indicates the elements that a user has applied to a document.

Delegáti

ActionClickEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje Click událost Action .Represents the method that will handle the Click event of an Action.

BeforeCaptionShowEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje BeforeCaptionShow událost Action .Represents the method that will handle the BeforeCaptionShow event of an Action. Tento typ nebo člen je určený jenom pro projekty pro Microsoft Office 2007.This type or member is intended to be used only in projects for the 2007 Microsoft Office system. V systému Office 2010 již nejsou inteligentní značky používány.Smart tags are deprecated in Office 2010.

ClickEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje BeforeDoubleClick BeforeRightClick události a Document .Represents the method that will handle the BeforeDoubleClick and BeforeRightClick events of a Document.

ContentControlAddedEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje Added událost ContentControlBase .Represents the method that will handle the Added event of a ContentControlBase.

ContentControlContentUpdatingEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje ContentUpdating událost ContentControlBase .Represents the method that will handle the ContentUpdating event of a ContentControlBase.

ContentControlDeletingEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje Deleting událost ContentControlBase .Represents the method that will handle the Deleting event of a ContentControlBase.

ContentControlEnteringEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje Entering událost ContentControlBase .Represents the method that will handle the Entering event of a ContentControlBase.

ContentControlExitingEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje Exiting událost ContentControlBase .Represents the method that will handle the Exiting event of a ContentControlBase.

ContentControlStoreUpdatingEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje StoreUpdating událost ContentControlBase .Represents the method that will handle the StoreUpdating event of a ContentControlBase.

ContextChangeEventHandler

Představuje metodu, která bude zpracovávat Select události, Deselect a a objekty ContextEnter ,, ContextLeave XMLNode ContextEnter ContextLeave Select a Deselect XMLNodes .Represents the method that will handle the Select, Deselect, ContextEnter and ContextLeave events of an XMLNode object and the ContextEnter, ContextLeave, Select, and Deselect events of an XMLNodes object.

MailMergeAfterMergeEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává MailMergeAfterMerge událost Document .Represents the method that handles the MailMergeAfterMerge event of a Document.

MailMergeWizardStateChangeEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává MailMergeWizardStateChange událost Document .Represents the method that handles the MailMergeWizardStateChange event of a Document.

NodeInsertAndDeleteEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává AfterInsert události a BeforeDelete XMLNode ovládacího prvku, a AfterInsert BeforeDelete události XMLNodes ovládacího prvku.Represents the method that handles the AfterInsert and BeforeDelete events of an XMLNode control, and the AfterInsert and BeforeDelete events of an XMLNodes control.

SaveEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje BeforeSave událost Document .Represents the method that will handle the BeforeSave event of a Document.

SelectionEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává SelectionChange události, Selected a Deselected Bookmark ovládacího prvku.Represents the method that handles the SelectionChange, Selected, and Deselected events of a Bookmark control.

WindowEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje ActivateEvent Deactivate události, a WindowSize .Represents the method that will handle the ActivateEvent, Deactivate, and WindowSize events.

Poznámky

Microsoft.Office.Tools.Word Obor názvů obsahuje následující hlavní typy:The Microsoft.Office.Tools.Word namespace includes the following main types: