ShutdownEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje My.Application.Shutdown událost.Represents the method that will handle the My.Application.Shutdown event.

public delegate void ShutdownEventHandler(System::Object ^ sender, EventArgs ^ e);
public delegate void ShutdownEventHandler(object sender, EventArgs e);
type ShutdownEventHandler = delegate of obj * EventArgs -> unit
Public Delegate Sub ShutdownEventHandler(sender As Object, e As EventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
EventArgs

EventArgsObjekt, který obsahuje data události.A EventArgs object that contains the event data.

Příklady

WindowsFormsApplicationBase.Shutdown

Přehled aplikačního modelu jazyka Visual BasicOverview of the Visual Basic Application Model

Poznámky

V Visual Basic nemusíte s tímto delegátem pracovat explicitně.In Visual Basic, you do not need to work with this delegate explicitly. Další informace naleznete v tématu Shutdown.For more information, see Shutdown.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro