StartupEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje My.Application.Startup událost.Represents the method that will handle the My.Application.Startup event.

public delegate void StartupEventHandler(System::Object ^ sender, StartupEventArgs ^ e);
public delegate void StartupEventHandler(object sender, StartupEventArgs e);
type StartupEventHandler = delegate of obj * StartupEventArgs -> unit
Public Delegate Sub StartupEventHandler(sender As Object, e As StartupEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
StartupEventArgs

StartupEventArgsObjekt, který obsahuje data události.A StartupEventArgs object that contains the event data.

Příklady

WindowsFormsApplicationBase.Startup

Přehled aplikačního modelu jazyka Visual BasicOverview of the Visual Basic Application Model

Poznámky

V Visual Basic nemusíte s tímto delegátem pracovat explicitně.In Visual Basic, you do not need to work with this delegate explicitly. Další informace naleznete v tématu Startup.For more information, see Startup.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro