AudioPlayMode Výčet

Definice

Označuje, jak přehrát zvuky při volání metod zvuku.Indicates how to play sounds when calling audio methods.

public enum class AudioPlayMode
public enum AudioPlayMode
type AudioPlayMode = 
Public Enum AudioPlayMode
Dědičnost
AudioPlayMode

Pole

Background 1

Způsobí, My.Computer.Audio.Play že metoda bude přehrávat zvuk na pozadí.Causes the My.Computer.Audio.Play method to play the sound in the background. Volající kód pokračuje v provádění.The calling code continues to execute.

BackgroundLoop 2

Způsobí, My.Computer.Audio.Play že metoda bude přehrávat zvuk na pozadí, Stop() dokud není volána metoda.Causes the My.Computer.Audio.Play method to play the sound in the background until the Stop() method is called. Volající kód pokračuje v provádění.The calling code continues to execute.

WaitToComplete 0

Způsobí, My.Computer.Audio.Play že metoda bude přehrávat zvuk a čeká na jeho dokončení, než pokračuje v volání kódu.Causes the My.Computer.Audio.Play method to play the sound, and waits until it completes before calling code continues.

Poznámky

Členy AudioPlayMode výčtu lze použít k řízení způsobu, Play jakým Metoda přehrává zvuky.You can use the AudioPlayMode enumeration members to control how the Play method plays sounds.

Platí pro

Viz také